Skriv pressreleasen för framgång

Så skriver man effektiva pressreleaser

Skriv pressreleasen för framgång: Nyckelstrategier för Effektiv Kommunikation

Att skriva en pressrelease är en grundläggande färdighet för att framgångsrikt kunna kommunicera med media och nyckelintressenter. Pressreleasen tjänar som ett viktigt verktyg för att snabbt och effektivt sprida information till pressen och offentligheten. En väl utformad pressrelease kan öka synligheten för ett företag, en produkt eller en händelse och har potential att nå en bred publik genom nyhetsrapportering och sociala medier.

Med syftet att fånga mottagarnas uppmärksamhet och engagemang, måste pressreleasen innehålla ett tydligt och relevant budskap. Det börjar med en stark rubrik som reflekterar kärnan i nyheten. Därefter följer en ingress som i korthet sammanfattar de viktigaste punkterna, följt av kroppstexten som ger detaljerad information svarande på de klassiska frågorna; vad hände, var hände det, vem är involverad, varför är detta av betydelse, när hände det och hur.

För att få största möjliga genomslag krävs det att pressreleasen är välstrukturerad och skriven på ett klart och koncist sätt. Det är av stor vikt att presentera fakta på ett sakligt sätt, samtidigt som man behåller mottagarnas intresse. En effektiv pressrelease är inte bara informativ utan även anpassad till den tänkta målgruppen och aktuell i sitt sammanhang.

Viktigheten av rubriken

En effektiv rubrik fångar uppmärksamhet och kommunicerar nyhetsvärdet direkt, vilket är avgörande för att locka journalister och sprida budskapet genom medier.

Skapa en lockande rubrik

Rubriken bör vara lockande och samtidigt förmedla essensen av pressmeddelandet. Det är denna korta text som först fångar journalistens intresse. För att skapa en lockande rubrik, bör man:

 • Kortfattat: Presentera nyheten på ett koncist sätt utan att förvilla läsaren.
 • Informativ: Se till att rubriken beskriver innehållet och nyhetens kärna.
 • Intresseväckande: Formulera en rubrik som väcker nyfikenhet utan att vara vilseledande.

Använda relevanta nyckelord

Nyckelord spelar en central roll när det kommer till sökbarhet och relevans. De hjälper till att:

 • Förbättra synlighet: Se till att pressmeddelandet når rätt journalister och segment av medier genom att infoga relevanta nyckelord.
 • SEO-optimering: Bidra till bättre placeringar i sökmotorresultaten, vilket ökar chanserna för publicering och vidare distribution.

Strukturera pressmeddelandet

Strukturen av pressmeddelandet är avgörande för att fånga läsarens uppmärksamhet och förmedla information tydligt. Det börjar med en stark ingress, följer av en informativ brödtext, och avslutas med nödvändig kontaktinformation.

Skapa en stark ingress

Ingressen ska snabbt väcka intresse och svara på de grundläggande frågorna: vad, vem, när, var och varför. Den bör fånga essensen av nyheten och övertyga läsaren om nyhetens värde. Ingressen avgör ofta om mottagaren väljer att fortsätta läsa.

Utveckla brödtext med relevanta detaljer

Brödtexten utvecklar nyheten som introducerats i ingressen, ger djup och ytterligare kontext. Här bör företagets namn och viktiga detaljer presenteras. Informationen ska förmedlas klart och konkret, och det är viktigt att inkludera citat för att ge en mänsklig röst till texten. Det kan vara citat från nyckelpersoner i företaget, som förstärker budskapet och ger det trovärdighet.

Avslut och kontaktinformation

Avslutningen av pressmeddelandet ska sammanfatta de viktigaste punkterna och uppmana till vidare åtgärder eller informera om var mer information kan hittas. Kontaktinformationen måste ange tydliga kontaktuppgifter till den eller de som kan ge ytterligare information. Detta inkluderar namn, telefonnummer, mejladress och webbadress. Taletiden för ytterligare kommentarer ska framgå, ett centralt element för medias följa-upp.

Innehåll och budskap

När man skriver en pressrelease är det avgörande att tydligt förmedla nyhetens kärna. Den bör beskriva varför nyheten är relevant, vad den innebär för företaget eller dess tjänster, och vem som förmedlar budskapet.

Presentera nyheter och aktualiteter

Det är kritiskt att en pressrelease innefattar aktuell information som är av nyhetskarakter. Det man presenterar bör vara något som nyligen inträffat eller står inför en snar framtida händelse. Man bör svara på de grundläggande frågorna: vad är nyheten, varför är den viktig för mottagaren, och hur relaterar den till den nuvarande marknaden eller samhället.

Beskriv företag och tjänster

Avsnittet ska ge en kort men exakt beskrivning av företaget och dess verksamhet. Det är viktigt att ange vilka tjänster eller produkter som erbjuds och hur dessa gagnar kunderna eller samhället. Den information som tillhandahålls ska stödja nyheten och förklara företagets roll i sammanhanget.

Inkludera citat och uttalanden

Citat och uttalanden från relevanta personer inom företaget kan tillföra trovärdighet och en personlig röst till pressreleasen. Det kan vara en VD, en projektledare eller någon annan person med insikt i nyheten. Dessa citat bör reflektera företagets syn på nyheten och ge djupare inblick i företagets budskap.

Visuella inslag

Visuella element som bilder och logotyper kan förstärka ett pressmeddelandes genomslagskraft och göra innehållet mer tilltalande. Rätt visuellt innehåll underlättar för mottagaren att snabbt få en överblick och förstå budskapet.

Val av bilder och logotyper

När man väljer bilder till pressmeddelandet bör man säkerställa att de är relevanta och bidrar till att förtydliga budskapet. En väl vald bild kan väcka intresse och göra en artikel mer tilltalande för läsaren, vilket ökar sannolikheten för publicering. Logotyper bör användas med omdöme för att bygga och förstärka varumärkesidentiteten. De ska vara högupplösta och tydliga för att säkerställa ett professionellt intryck.

 • Bilder: Välj bilder som är högkvalitativa och speglar pressmeddelandets innehåll.
 • Logotyper: Använd företagets logga konsistent och placera den så att den kompletterar, inte konkurrerar med, innehållet.

Illustrationer och andra grafiska element kan också användas för att skapa en mer engagerad och illustrerad artikel, men de bör skapa mervärde snarare än att distrahera från huvudbudskapet.

Spridning och publicering

När en pressrelease är klar är nästa steg dess spridning och publicering. Detta innebär att välja de rätt kanaler och metoder för att effektivt distribuera innehållet till önskad målgrupp.

Maximera räckvidden

För att maximera räckvidden ska man identifiera och engagera relevanta journalister och influencers inom branschen. Genom att skräddarsy listor över dessa kontakter och använda e-post och nyhetsbrev för att nå ut direkt, ökar man sannolikheten för uppmärksamhet och delning. Dessutom är plattformar som MyNewsdesk och Cision effektiva för att sprida pressreleasen till ett stort nätverk av mediakontakter.

Användning av distributionskanaler

För publicering och spridning av pressreleaser bör man överväga en blandning av traditionella medier såsom tidningar, radio, TV och moderna kanaler som sociala medier och bloggar. Att använda en distributionstjänst kan bredda räckvidden ytterligare. MyNewsdesk och Cision är exempel på tjänster som förmedlar pressmeddelanden till ett brett nätverk av journalister och publicister.

Sökmotoroptimering (SEO)

Att integrera SEO (sökmotoroptimering) i en pressrelease är avgörande för att förbättra dess synlighet online. Använda sökord effektivt i texten samt i titel och underrubriker, så att innehållet rankas högre i sökresultat. Att lägga till länkar till företagets webbplats och relevanta sidor höjer också chansen att potentiella kunder och intressenter finner pressreleasen genom organiska sökningar.

Interaktion med mottagarna

En framgångsrik pressrelease kräver effektiv interaktion med mottagarna, där företaget hanterar följande åtgärder på ett professionellt sätt för att stärka relationen med journalister och redaktioner.

Hantering av följdfrågor

Att ha en klar strategi för hantering av följdfrågor är avgörande. När pressreleasen är ute ska företagets presskontakt eller utnämnda kontaktpersoner vara lättillgängliga. De måste vara beredda att ge detaljerade svar via mejl och telefon. Listan nedan visar de bästa praxis för att hantera frågor och svar:

 • Responsberedskap:
  • Kontrollera att kommunikationskanaler som mejl och telefon är bemannade.
  • Se till att kontaktpersonerna har detaljerad kunskap om pressmeddelandets innehåll och är förberedda att diskutera detta.
 • Tydlighet och tillgänglighet:
  • Svara tydligt och med relevanta detaljer på journalisters följdfrågor.
  • Erbjud en frågor och svar-sektion som komplement till pressreleasen om möjligt.
 • Uppföljning:
  • Följ upp med journalister och redaktioner för att säkerställa att all nödvändig information har förmedlats.
  • Ha beredskap för ytterligare förtydliganden där det behövs.
 • Professionalism:
  • Uppträd professionellt i alla interaktioner, även utöver den initiala pressreleasen.

Genom att noggrant förvalta dessa aspekter säkerställs att företagets budskap förmedlas korrekt och att en positiv relation byggs med media.

Lagliga och etiska överväganden

När en pressrelease skapas är det av yttersta vikt att lagliga och etiska aspekter tas i beaktning. Detta är speciellt viktigt när det gäller upphovsrätt och rättigheter som kan påverka fri publicering och företagsreklam.

Upphovsrätt och rättigheter

Utgivaren av en pressrelease måste säkerställa att allt material, inklusive text, bilder och videoklipp, inte kränker någon annans upphovsrätt. Det är avgörande att endast använda material som man har rätt att nyttja eller har fått tillstånd för. Detta inkluderar att ge korrekt attribution när så behövs.

 • Användning av upphovsrättsskyddat material utan tillstånd kan resultera i rättsliga åtgärder.
 • Fri publicering bör inte innebära friheten att använda upphovsrättsskyddat material utan ägarens medgivande.
 • Endast material som är klart märkt för fri användning, såsom de som är publicerade under en Creative Commons-licens, bör användas utan specifika avtal.
 • När det gäller företagsreklam måste utgivaren säkerställa att reklamen är tydlig om dess avsikter och inte missledande.

Vid tveksamheter avseende upphovsrätt och rättigheter bör juridisk rådgivning sökas för att undvika överträdelser och upprätthålla höga etiska standarder.

Eva-Marie Sundberg