Erik Haara är ny vd på Trä- och Möbelföretagen

Erik Haara är ny vd på TMF, Trä- och Möbelföretagen – En Era av Förändring och Innovation

Erik Haara har tagit över rollen som verkställande direktör för TMF, Trä- och Möbelföretagen, och ska officiellt tillträda positionen under hösten 2024. Han kommer med en bred erfarenhet från Glasbranschföreningen, där han tidigare innehaft positionen som vd samt förhandlingschef. Haaras tidigare erfarenheter och ledarskapskvaliteter bidrog till hans utnämning i en process som inkluderade många kvalificerade kandidater.

TMF representerar en central del av den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och organisationen spelar en viktig roll i att bygga och inreda svensk infrastruktur samt stödja medlemsföretagens utveckling. Med Haaras vision om att ytterligare stärka medlemsföretagens position som samhällsbärare och deras betydelse som betydande arbetsgivare, ser TMF en ljus framtid an.

Branschorganisationen har också publicerat prognoser som visar på en positiv utveckling i antalet påbörjade småhus, vilket kan ses som ett tecken på en återhämtning efter en nedåtgående trend. Denna positiva förändring i branschen och de utmaningar som legat framför såväl TMF som dess medlemsföretag kommer att vara av stor vikt i Erik Haaras nya roll som vd.

Erik Haara som ny VD för TMF

Erik Haara har med sin bakgrund och visioner utsetts till ny verkställande direktör för Trä- och Möbelföretagen (TMF).

Bakgrund och Erfarenhet

Erik Haara kommer direkt från Glasbranschföreningen, en etablerad bransch- och arbetsgivarorganisation. Där har hans roll som VD gett honom värdefull erfarenhet, lämplig för att leda TMF. Tidigare har han även varit förhandlingschef inom samma organisation.

 • Tidigare positioner: vd för Glasbranschföreningen, förhandlingschef
 • Relevanta kompetenser: Ledarskap inom branschorganisationer, förhandlingsfärdigheter

Vision och Framtidsutsikter för TMF

Som VD för TMF har Erik Haara en strategisk position för att styra organisationen in i framtiden. Det förväntas att han kommer att bygga vidare på TMFs solidaritet och främja framåtriktade initiativ. Hans syn för innovation och tillväxt tillsammans med insikter från Glasbranschföreningen är avgörande för TMFs utveckling.

 • Strategisk roll: Att leda och förnya TMF
 • Fokusområden: Innovation, tillväxt, branschsolidaritet

I hans nya roll att leda bransch- och arbetsgivarorganisationen kommer hans tidigare erfarenheter och ledarskapskvaliteter att vara centrala för att skapa en stark framtid för TMF och dess medlemsföretag.

Om TMF – Trä- och Möbelföretagen

TMF, Trä- och Möbelföretagen, tjänar som den centrala bransch- och arbetsgivarorganisationen för den träförädlande industrin samt möbelindustrin i Sverige, och har en viktig roll i att främja hållbar utveckling inom sektorn.

TMF Roll i Näringslivet

TMF agerar som en sammankopplande kraft mellan medlemsföretag och andra intressenter inom näringslivet. Genom branschspecifik expertis och tjänster, främjar organisationen trä- och möbelindustrins intressen på nationell nivå. Med sin nya VD Erik Haara vid rodret, satsar de på att ytterligare stärka industrins position och tillväxt.

Medlemmars och Partners

 • Antal medlemsföretag: TMF representerar en bred samling av företag, stora som små.
 • Omfattning: Medlemmarna utgör en väsentlig del av den nationella ekonomin och bidrar betydligt till möbel- och träproduktion för både den svenska marknaden och export.

Hållbarhet och Miljöinitiativ

TMF medlemsföretag är aktivt engagerade i en hållbarhetsresa och har åtagit sig att leda den cirkulära omställningen inom industrin. Organisationen stödjer sina medlemsföretag genom att dela kunskap, främja miljövänliga processer och integrera hållbarhetsmetoder i deras verksamhet.

Industrins Ekonomiska Landskap

Industrin inom trä- och möbelföretag står inför föränderliga marknadstrender och ekonomiska förändringar som påverkar omsättningen och hanteringen av inflation.

Marknadstrender och Analys

De senaste marknadsanalysen visar på ökad efterfrågan på hållbara och miljövänliga produkter inom trä- och möbelindustrin. Konsumentbeteende tenderar att styras mot företag som fokuserar på cirkulär ekonomi och minskat miljöavtryck. Trä- och Möbelföretagen har observerat en omsättningsökning i segment där dessa värden prioriteras.

 • Ökning av miljöcertifierade produkter
 • Tillväxt i lokalproducerade möbler
 • Medvetenhet kring skogsbrukspraxis och dess effekter

Påverkan av Ekonomiska Förändringar

Den ekonomiska omgivningen är en betydande faktor för industrin, där särskilt inflationen har haft direkt inverkan på produktionskostnader och prisstrategier. Möbelindustrin måste anpassa sina priser i enlighet med kostnadsökningar för att bevara sin lönsamhet. TMF rapporter pekar på att:

 • Inflationsjusteringar påverkar materialkostnader
 • Växelkurser kan påverka import- och exportpriser
 • Konjunkturändringar ställer krav på flexibla affärsstrategier

TMF jobbar proaktivt med att stödja medlemsföretagen genom dessa ekonomiska svängningar, och erbjuder stöd i hanteringen av dessa nya förutsättningar.

Produkt- och Segmentutveckling

Under Erik Haaras ledarskap kommer TMF, Trä- och Möbelföretagen, att fokusera på att förnya och utveckla produktsegment inom trä- och möbelindustrin. Särskilt fokus läggs på kök och bad, möbler för hem och kontor samt byggprodukter och material.

Kök och Bad

Kök och bad är centrala element i moderna hem och dessa områden har kontinuerlig efterfrågan på kvalitativa och funktionella lösningar. TMF ser över köksskåp och badrumsmöbler med ambitionen att integrera hållbara material och innovativa designlösningar. Nyckelkomponenter som dörrar och fönster utvecklas för att öka energieffektivitet och estetik.

 • Kök:
  • Träkomponenter för stabilitet och hållbarhet
  • Fokus på anpassningsbara moduler och ergonomisk design
 • Bad:
  • Vattenbesparande armaturer
  • Lättskötta material som kombinerar stil och funktion

Möbler för Hem och Kontor

Både hem- och kontorsmiljöer har skiftande behov som kräver flexibla och anpassningsbara möbeldesigner. I detta segment fokuserar TMF på att framställa kontorsmöbler som stöder ergonomi och välbefinnande, samtidigt som de uppfyller hemmets behov av komfort och stil.

 • Hem:
  • Multifunktionella möbler som optimerar utrymme
  • Naturliga material för en varm och välkomnande atmosfär
 • Kontor:
  • Ergonomiska stolar och justerbara skrivbord
  • Miljövänliga material och hållbara tillverkningsprocesser

Byggprodukter och Material

Inom byggsektorn är det av högsta vikt att använda råvaror och byggmaterial som inte bara är hållbara och miljövänliga, men också kostnadseffektiva. TMF engagerar sig i utvecklingen av träkomponenter och byggprodukter som möter dessa kriterier och stärker den svenska småhustillverkningen.

 • Byggprodukter:
  • Hållbart producerade träkomponenter för yrkesmässigt bruk
  • Dörrar och fönster som överträffar nuvarande energikrav
 • Material:
  • Innovativa behandlingsmetoder för att förlänga träets livslängd
  • Samarbeten för att främja återvinning och återanvändning av byggmaterial

Bygg- och Fastighetssektorn

Bygg- och fastighetssektorn står inför utmaningar som rör hållbar utveckling och effektivisering. Erik Haara som ny vd för TMF kommer att ha en central roll i att adressera dessa frågor.

Småhus- och Bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet, särskilt småhus, är en viktig del av byggbranschen. TMF har identifierat ett behov av omfattande åtgärder för att förbättra bostadsbyggandets kostnadseffektivitet och föreslår en utredning för att granska kostnadsutvecklingen. Kommunernas samordning av plan- och bygglovstaxor spelar också en avgörande roll för att småhusbyggandet ska kunna fortskrida utan onödiga förseningar eller ekonomiska hinder.

Träförädling inom Byggbranschen

Den träförädlande industrin har en strategisk position inom byggsektorn. TMF medlemsföretag representerar denna industri och är världsledande när det gäller innovativ användning av trä i byggkonstruktioner. Industrin bidrar till att driva den cirkulära ekonomin genom att leverera hållbara byggmaterial som är nödvändiga för moderna byggmetoder och design.

Hållbar Renovering och Expansion

Miljonprogrammet, en stor mängd bostäder byggda under 1960- och 1970-talen, står inför behovet av renovering och energieffektivisering. TMF ser en stor potential i att använda ny teknik och hållbara byggmaterial i denna process. Hållbar renovering och expansion av befintliga byggnader är avgörande för att möta dagens miljökrav och för att säkerställa goda livsmiljöer för framtida generationer.

Ledarskap och Organisatorisk Utveckling

Erik Haara tar rodret som ny vd för Trä- och Möbelföretagen (TMF), med en vision om att stärka företagens position de samhällsbärare de är genom fokuserad personal- och kompetensförsörjning samt innovation.

Personal och Kompetensförsörjning

TMF nya ledarskap under Erik Haara ser anställdas kompetensutveckling som en hörnsten för branschens tillväxt och hållbarhet. Med över 650 medlemsföretag är det essentiellt att säkerställa en stadig ström av kompetent personal som kan förvalta och utveckla organisationens kärnvärden. Haara förstår värdet av att rekrytera och behålla arbetsstyrkan genom attraktiva karriärvägar och en inlärningsvänlig miljö. Insatserna fokuserar på internt lärande och mentorskapsprogram som syftar till att kontinuerligt fylla på med nödvändig färdighet och innovation.

Förändringsledning och Innovation

Under Haaras ledning är TMF inställd på en förändringsresa som adresserar de snabbt föränderliga behoven hos både marknaden och miljön. Genom en kombination av strukturerad förändringsledning och främjande av innovation, står TMF väl rustade att leda den träförädlande industrin mot en mer hållbar framtid. Strategiskt arbete med interna processer och affärsjuridiska aspekter kommer att utföras för att stödja och skydda medlemsföretagens initiativ. Detta omfattar att tillhandahålla resurser och stöd för att anknyta till industri 4.0, och att främja en kultur där kritiskt tänkande och kreativitet är drivkrafter för framsteg.

TMF i Sociala Medier och Kommunikation

Trä- och Möbelföretagen (TMF) bibehåller en aktiv närvaro i sociala medier och har en genomtänkt kommunikationsstrategi för att effektivt engagera sig med sin målgrupp.

Digital Närvaro och Kommunikationsstrategier

TMF använder tmf.se som sin huvudkommunikationsplattform för att informera medlemmar och intressenter om relevanta nyheter, evenemang och branschspecifika ämnen. Webbplatsen fungerar som en central punkt där besökare kan hitta information om nuvarande EU-regler och krav som påverkar trä- och möbelindustrin.

På sociala medieplattformar som Instagram, Facebook och Twitter, har TMF etablerat en stark närvaro. Organisationens strategi fokuserar på att:

 • Publicera regelbundna uppdateringar om industrinyheter.
 • Skapa dialog och interagera med följare.
 • Lyfta fram medlemmarnas röst och deras bidrag till branschen.

TMF utnyttjar dessa plattformar för att nå en bredare publik och förbättra kommunikationen med olika intressentgrupper:

Plattform Användning
Instagram Visuellt engagemang och branschens kreativa aspekter.
Facebook Nyhetsdistribution och medlemsinteraktion.
Twitter Snabba meddelanden och branschrelaterad dialog.

Genom att integrera sin kommunikation över flera plattformar säkerställer TMF att de täcker olika behov och preferenser hos dess målgrupp, och därigenom stärker deras närvaro i digitala kanaler.

Svensk Möbel- och Träindustris Globala Aspekter

Svenska trä- och möbelindustrin är en betydande sektor med stark exportorientering, där internationella handelsrelationer och globala miljöfrågor har en direkt inverkan på verksamheten.

Exportmarknader och Internationell Handel

Sverige har länge varit en betydande aktör inom export av möbler och träprodukter. Exportmarknaderna sträcker sig över flera kontinenter, där USA utgör en av de mest framträdande destinationerna för svenska företag. Exportsiffrorna indikerar att en stor del av produktionen, uppskattningsvis 70 procent, nått internationella kunder.

Exporterade produkter inkluderar ett brett utbud från exklusiva designerstycken till hållbart producerade heminredningar. Det har blivit uppenbart att det svenska möbelsnickeriets hantverksskicklighet och miljötänk är faktorer som uppskattas globalt.

Globala Miljö- och Arbetsmarknadsfrågor

Den svenska möbel- och träindustrin står inte bara inför kommersiella utmaningar utan även de rörande miljö– och arbetsmarknadsfrågor. Miljömedvetenhet och hållbar utveckling är centrala begrepp som både påverkar och driver branschen framåt. Företagen är ofta föregångare när det gäller att använda sig av miljövänliga material och produktionstekniker.

I takt med att industrin expanderar internationellt, ökar också kraven på att förstå och hantera internationella arbetsmarknadsfrågor. Dessa frågor inkluderar att säkerställa rättvisa arbetsvillkor och att stödja en positiv arbetsmarknadsrelation internationellt. Detta i sin tur bidrar till branschens rykte som en ansvarsfull och hållbar sektor på den globala marknaden.

Policy, Juridik och Samhällsengagemang

Som ny vd för TMF, Trä- och Möbelföretagen, är Erik Haaras uppgift att navigera företaget genom näringspolitiska och juridiska landskap. Med erfarenhet från Glasbranschföreningen och en jur. kand-examen i bagaget, står nu Haara inför utmaningen att främja branschens intressen och hålla sig à jour med lagstiftningar som berör trä- och möbelindustrin, samtidigt som han representerar TMF i samhället och mot andra nyckelaktörer.

Närings- och Branschpolitiska Frågeställningar

Erik Haara och TMFs styrelseordförande är engagerade i att bevaka och påverka näringspolitiken för att gynna medlemsföretagens tillväxt och hållbarhet. De arbetar särskilt med frågor kring miljö och hållbarhet, vilket inkluderar att följa upp och implementera åtgärder kopplade till:

 • EU klimat- och miljölagstiftning
 • Den svenska näringspolitiken
 • Svenskt Näringslivs prioriteringar för en hållbar trä- och möbelindustri

Juridisk Bakgrund och Offentligt Uppdrag

Med sin juridiska expertis har Haara kapaciteten att hantera komplexa juridiska utmaningar som organisationen står inför. Han har tidigare varit involverad i juridiska frågeställningar relaterade till jordbruksdepartementet och har även erfarenhet från politikerna i kommunfullmäktige. Därutöver har hans utbildning från Uppsala universitet försett honom med en gedigen grund för att beakta de rättsliga aspekterna i näringspolitiska beslut.

Framtidsperspektiv och Branschens Roll

Under ledning av Erik Haara kommer TMF att fortsätta stärka sin roll som samhällsbärare och arbetsgivare samtidigt som de navigerar genom branschens framtida utmaningar och möjligheter.

TMF som Samhällsbärare och Arbetsgivare

Trä- och Möbelföretagen (TMF) representerar en viktig del av den svenska trä- och möbelindustrin, en sektor som traditionellt varit en stark samhällsbärare genom sitt bidrag till lokala hushåll och bostadsmarknaden. Som arbetsgivare har de otroliga medlemsföretagen även en avgörande roll i att skapa stabil tillväxt och hållbar utveckling på orter runt om i landet. TMF medlemmar sysselsätter tusentals människor och stödjer såväl primära som sekundära arbetsmarknader genom sin närvaro.

Utmaningar och Möjligheter i Framtiden

Svensk trä- och möbelindustri möter flera utmaningar, såsom råvaruförsörjning och global konkurrens, men även betydande möjligheter i den växande efterfrågan på hållbara produkter. TMF fokus ligger på att främja innovation och effektivisering inom branschen för att säkerställa fortsatt hållbar tillväxt. Anpassning till nya EU-regler och krav är avgörande för att behålla konkurrenskraften på en internationell marknad. Erik Haaras erfarenhet och tidigare framgångar pekar mot ett framgångsrikt förvaltande av dessa utmaningar och tillvaratagande av möjligheter för tillväxt och utveckling inom sektorn.

Eva-Marie Sundberg